Projekt Unijny

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Uruchomienie usług okołoturystycznych – sposobem na umocnienie pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc pracy.

Celem projektu jest:

– utrzymanie konkurencyjności i miejsc pracy bezpośrednio dotkniętej skutkami kryzysu zdrowia publicznego, poprzez rozszerzenie katalogu oferowanych usług o atrakcje okołoturystyczne,

– zwiększenie konkurencyjności i miejsc pracy poprzez wprowadzenie innowacji produktowej tzw. kompleksowej usługi rekreacyjno-terapeutycznej.

Osiągnięcie celów projektu będzie możliwe dzięki wykonaniu prac budowlanych oraz zakupie urządzeń okołoturystycznych.

Wartość projektu: 372 510,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 316 633,50 PLN