Turnusy relaksacyjno-terapeutyczne – Relaxation and therapeutic stays

Seanse w basenie solankowym z wykorzystaniem sztucznej echolokacji.

Z punktu widzenia medycyny i fizykoterapii, istotne dla skuteczności terapeutycznej ultradźwięków jest ich odpowiednie natężenie, czas ekspozycji i powtarzalność, dlatego najlepszymi seansami delfinoterapii są seanse z NAGRANYMI WIĄZKAMI właśnie w basenie.

Zajęcia na basenie pozwalają normalizować pobudliwość ruchową oraz napięcie mięśniowe. Pozytywnie
wpływają na obniżanie poziomu lęku, na sprawność i koordynację ruchową a także na umiejętności współdziałania i komunikowania się. Ultradźwięki emitowane przez narządy echolokacyjne delfinów mają wpływ na funkcjonowanie chorych
komórek.

Artificial echolocation in a brine pool.

Adequate intensity, exposure time and repeatability are important for the therapeutic effectiveness of ultrasounds, therefore the best sessions of dolphin therapy are sessions with RECORDED BEAMS in the pool.

Adequate intensity, exposure time and repeatability are important for the therapeutic effectiveness of ultrasounds, therefore the best sessions of dolphin therapy are sessions with RECORDED BEAMS in the pool.

Classes at the swimming pool help to normalize motor excitability and muscle tension. Positively affect the reduction of the level of anxiety, agility and coordination, as well as the ability to cooperate and communicate. Ultrasounds emitted by dolphin echolocation organs affect the functioning of patients cells.

Sensory Garden

Proper design of a sensory garden causes that it works on the senses – smell, sight, taste, hearing and touch, which is ensured by shrubs, flowers and herbs. In the garden you will be able to sit down, calm down, listen to the sounds of nature or relaxing music flowing from the speakers. This is especially important for people with autism spectrum disorders,

but also for very sensitive people who do not tolerate the current situation caused by the spread of the COVID19 virus. The project assumes a direct impact on people with different functional needs.

KORZYSTANIE Z OGRODU SENSORYCZNEGO:

Właściwe zaprojektowanie ogrodu sensorycznego, powoduje, że działa on na zmysły -węchu, wzroku, smaku, słuchu i dotyku, co zapewniają krzewy i kwiaty oraz zioła. W ogrodzie będzie można usiąść, wyciszyć się, wsłuchać w odgłosy przyrody lub płynącą z głośników relaksacyjną muzykę. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
ale również dla osób bardzo wrażliwych, które źle znoszą obecną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID19. Projekt zakłada bezpośredni wpływ na osoby o różnych potrzebach funkcjonalnych.

KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Osoby z autyzmem mogą być nadmiernie pobudzone ruchowo lub wycofane, o obniżonej aktywności ruchowej. Ich napięcie mięśniowe może być nadmierne, obniżone lub mogą mieć trudności w kontrolowaniu tego napięcia. Sprzęt do integracji sensorycznej, w połączeniu z innymi ww. usługami pomoże w zmniejszeniu napięcia.
W województwie śląskim obecnie nie ma usługi, która łączyła by możliwość korzystania ze wszystkich ww. form relaksacyjnoterapeutycznych.

Sensory integration

People with autism may be overly agitated or withdrawn, with reduced motor activity. Their muscle tone may be excessive, lowered, or they may have difficulty controlling it. Equipment for sensory integration, in conjunction with the above-mentioned services will help reduce tension. There is currently no service in the Silesian Voivodeship that would combine the use of all the above-mentioned relaxation and therapeutic forms.

Cennik turnusów relaksacyjno-terapeutycznych:

Pakiet turnusu 2022

7 dni: nocleg dziecko+opiekun 3.900zł

14 dni: nocleg dziecko + opiekun 5.900zł

Na pakiet składa się pobyt w 60m2 apartamencie wraz z:

 1. wprowadzenie i nauczanie nowych technik pracy z dzieckiem
 2. motywowanie dziecka
 3. polepszenie funkcjonowania w wielu sferach
 4. polepszenie relacji w obrębie systemu rodzinnego
 5. przyjazne warunki do nauczenia nowych umiejętności,
 6. 10 minut dziennie sztucznej delfinoterapii.

Price list of relaxation and therapeutic stays:

7 nights 3.900zł

14 nights 5.900zł

 1. introducing and teaching new techniques of working with a child
 2. motivating the child
 3. improving functioning in many spheres
 4. improving relationships within the family system
 5. friendly conditions for learning new skills,
 6. 10 minutes a day of artificial dolphin therapy.