Zapytania ofertowe

W związku z uruchomieniem projektu pt. „Uruchomienie usług okołoturystycznych – sposobem na umocnienie pozycji na rynku i utworzenie nowych miejsc pracy” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20, w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP (projekty konkursowe) firma STYCZNIK S.C. B.Łyskawka, s.Waluś opublikowała w bazie konkurencyjności jak i na stronie zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na:

  1. dostawa i montaż kompletnych, nowych środków trwałych tj. kompletu dwóch basenów zewnętrznych wraz z zadaszeniem,
  2. dostawa nowych środków trwałych tj. domek z suchą sauną oraz bania ruska.

Pliki:

Zapytanie ofertowe 1/BZ/2020

Zapytanie ofertowe 1/SB/2020

Formularz ofertowy 1/BZ/2020

Formularz ofertowy 1/SB/2020

Oświadczenie o braku powiązań 1/BZ/2020

Oświadczenie o braku powiązań 1/SB/2020

Wzór umowy 1/BZ/2020

Wzór umowy 1/SB/2020

Protokół z postępowania 1/BZ/2020

Protokół z postępowania 1/SB/2020

…………………………………………………………………………….

Zapytanie ofertowe 1/SB/2021

Formularz ofertowy 1/SB/2021

Oświadczenie o braku powiązań 1/SB/2021

Wzór umowy 1/SB/2021

Protokół z postępowania 1/SB/2021